Våbenloven bliver strammet yderligere - og kan ramme vores medlemmer

10-06-2024

Våbenloven ændres fra 1. juli 2024
Et flertal i Folketinget har vedtaget ændringer i våbenloven, der træder i kraft fra den 1. juli.
Lovændringerne er en del af justitsministerens politiske udspil ”Strammere greb om våben”, og indeholder initiativer udmeldt af ministeren efter den tragiske hændelse i Fields i juli 2022.

Vi har arbejdet imod dele af lovforslaget, som vi mener indeholder en stigmatisering og mulig udelukkelse fra skydesporten af personer med psykiske diagnoser og udfordringer. Personer, der faktisk kan have noget godt ud af gå til skydning. Samtidig frygter vi at et systematisk helbredstjek af alle ansøgere vil øge den administrative byrde i hele systemet hos politiet og i SKV med endnu længere sagsbehandlingstid til følge. Vi frygter, at man fra politisk hold har skabt en ”papirtiger” for at lede efter nålen i høstakken.

 

Helbredstjek
Fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har vi særligt kæmpet imod indførelsen af et helbredstjek ved alle ansøgninger om adgang til forenings eller egne våben. Det er i første omgang vedtaget som en bemyndigelse til at ”Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation af ansøgerens helbredstilstand i forbindelse med ansøgning om tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, herunder om afslag som følge af ansøgerens helbredstilstand”

Med ”helbredstilstand” sigter lovforslaget mod psykiske sygdomme, diagnoser, behandlingsforløb eller journaler. I forslaget er også anvendt ordet ”systematisk”.

Vi ved endnu ikke hvordan Justitsministeriet og Rigspolitiet vil udforme de nye regler og procedurer. Det bliver formentlig med dokumentation ved lægeerklæring. Vi ved heller ikke hvilke psykiske sygdomme, diagnoser mv. som måske vil betyde automatisk afslag og/eller om der i alle tilfælde skal laves en individuel vurdering af den enkelte skytte bliver.  Det eneste vi ved med sikkerhed er at vi og de øvrige organisationer på våbenområdet vil blive inddraget i den nærmere udformning af reglerne, som Justitsministeriet skal fastlægge i en bekendtgørelse.

Automatisk afslag og inddragelse af våbentilladelse.
Folketinget har også vedtaget, at Justitsministeren kan fastsætte regler om afslag på ansøgning om og bortfald af tilladelser, godkendelser, samtykker eller dispensationer efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, til personer, der er dømt for grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

Hvordan disse regler bliver vides heller ikke præcist. Justitsministeren skrev i forbindelse med lovforslaget at man sigter efter en ordning, hvor personer, der har begået grovere lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, ikke kan meddeles våbentilladelse eller samtykke til udstedelse af jagttegn m.v. i et bestemt tidsrum fra domsafsigelsen eller fra beslutningen om tilhold, opholdsforbud eller bortvisning.

Vi ikke om det bliver begrænset til personfarlig kriminalitet, narko og ulovlig våben besiddelse eller om der kommer andet med. Justitsministeriet nævner dog en grænse på 60 dages ubetinget fængsel, som en rettesnor for grovere lovovertrædelser, mens tilhold og opholdsforbud blot skal være udstedt. De nye regler vil også indføre en karensperiode (et vist tidsrum efter dommen eller tilholdet) hvor der heller ikke kan ansøges om ny våbentilladelse.

Vi regner også med at blive inddraget i den nærmere udformning af reglerne på dette område, af Justitsministeriet.

”Bekymringshenvendelser”
Med lovens vedtagelser er der også indført adgang til, at offentlige myndigheder kan indberette bekymring til politiet, om en person bør have våbenadgang. Denne ordning har samme fokus, som
krav om lægeerklæring ved ansøgninger, og vil være en mulighed for regioner, kommuner, hospitaler, behandlings- og bosteder mv. til overfor politiet at udtale en bekymring i forhold til at borgeren har våbentilladelse eller adgang til våben – fx medlemskab af en skytteforening.

Stigmatisering og en ny ”papirtiger”.
Vi har hele vejen været imod den omtalte screening af alle ansøgere for psykiske diagnoser mv. For det først er skydning en folkesport. Det vil sige at vi allerede har en god del medlemmer, der nyder deres sport og ikke udgør en fare for samfundet. De vil måske skulle indstille deres sport eller glæden ved at gå på jagt. Det er ligeledes dokumenteret at børn, unge og voksne med ADHD, ADD og diagnoser indenfor autismespektret har en masse godt ud af at gå til skydning. Vi ved også at rigtigt mange danskere (og dermed formentlig også en del sportsskytter) går eller har gået til psykolog eller psykiater.

Vi ved ikke endnu om alle disse nu potentielt vil ryge ud af vores sport og den idræt de elsker. Vi har kraftigt opfordret til at man ikke går den vej. Vi frygter Justitsministeriet vil arbejde med en liste over diagnoser og ryger i den grøft, hvor man hellere tager for meget end for lidt med, blot for at være sikker, nu man er i gang.

Alternativet er at ministeriet ikke kommer med en ”liste” og alle skal vurderes individuelt af politiet med indhentelse af lægeerklæringer, ekspertvurderinger og ikke mindst et stort og tungt ankesystem.

Vi har i processen arbejdet sammen med organisationen ”Bedre Psykiatri”. At skære alle over en kam er en stigmatisering af nogle i forvejen udsatte og sårbare personer – som netop kan få noget godt og bedre ud af de fællesskaber vi har i skydesporten.

Vi har foreslået at lovgiverne holdt sig til at indføre ”bekymringshenvendelser”. Og hvis man ville have fokus på området, kunne man indføre automatisk afslag og inddragelse når personer blev idømt behandlingsdomme – ved siden af de regler man vil indføre for grovere lovovertrædelser samt tilhold.

Politisk interesse
Vi har arbejdet målrettet og været i dialog med alle partier, for at undgå det systematiske helbredstjek og udelukkelse af personer blot på grund af en diagnose.

Det betød at alle partier udenfor regeringen ønskede en opdeling af lovforslaget i to dele, så man kunne behandle helbredstjekket særskilt. Det ville regeringen ikke. Der skulle stemmes om et samlet lovforslag. Det betød at nogle partier endte med at stemme for hele lovforslaget, nogle partier undlod at stemme hverken for eller imod og andre stemte imod.

Vi har været synlige i medierne og blandt fortalt historien om en ung kvinde, der er diagnosticeret med skizofreni, og nyder sin sport som dynamisk sportsskytte. Hun er velfungerende, som andre mennesker, og skydningen hjælper hende som en god fritidsinteresse.

Øvrige tiltag
Lovforslaget har også andre ændringer

Hvis lovlige våben ikke opbevares efter reglerne, hæves straffen til minimum en bøde på 10.000 kr.

Straffen for brud på reglerne for afhændelse af våben skærpes også. Hvis en person/forening ikke længere er godkendt til at have våben, skal våbnet afhændes i løbet af fire uger. Straffen for ikke at overholde den regel skærpes, er ligeledes minimum en bøde på 10.000 kr.

Ulovlig besiddelse af ammunition til et våben som pågældende har tilladelse til (f.eks. for store mængder) straffes med en bøde på mindst 1.400 kr., mens ulovlig besiddelse af ammunition til våben, som en person ikke har tilladelse til, straffes med mindst en bøde på 3.000 kr.


 

 


Vores sociale medier

Vores partnere